Báo cáo

Thông báo tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo: 668 CBTT2023

 – Chương trình Đại hội: Chương trình ĐH
 – Tờ trình HĐQT:  Tờ trình HĐQT
 – Quy chế Đại hội: Quy chế làm việc
 – Quy chế bầu cử: Quy chế bầu cử
 – Thông tin cá nhân Mr. Tuấn: Thông tin cá nhân_Mr Tuan
 – Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT: Đơn từ nhiệm Mr Hùng

Tìm kiếm