Báo cáo

Điều lệ tổ chức và hoạt động – quy chế hoạt động của ban kiểm soát và hội đồng quản trị – quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm
1. Điều lệ tổ chức và hoạt động: Dieu le 2021
2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Quy che BKS 2021
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Quy che HDQT 2021
4. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Quy che noi bo 2021

Tìm kiếm